Workshops, Gidsen & Lesplannen


DOWNLOAD – GRATIS E-BOOK

In dit gratis e-book willen we u informeren over wat discriminatie op de werkvloer precies inhoudt, welke gevolgen het heeft en welke oorzaken erachter liggen. We willen u ook tips en strategieën aanreiken voor het voorkomen en aanpakken van discriminatie op de werkvloer.


WORKSHOP INCLUSIEF INTERVIEWEN
4 uur

Duik dieper in de wereld van eerlijke en inclusieve selectieprocessen met onze interactieve workshop “Inclusief Interviewen”. Deze 4 uur durende workshop is specifiek ontworpen om HR-professionals, managers en iedereen die betrokken is bij het interviewproces. Met een nadruk op het gebruik van inclusieve taal en het naleven van anti-discriminatiewetten, leert u hoe u effectief talent kunt herkennen en waarderen, ongeacht achtergrond of identiteit
Voor meer informatie klik hier!


WORKSHOP INCLUSIEF WERVEN
4 uur

Ontdek de kunst van inclusieve werving met onze halfdaagse workshop. Deze interactieve cursus biedt HR-professionals de essentiële vaardigheden om diversiteit en inclusie in hun werving te bevorderen, met een focus op non-discriminerende taalgebruik en naleving van anti-discriminatiewetgeving. Verrijk uw HR-praktijken en draag bij aan een positief en inclusief bedrijfsimago.
Voor meer informatie klik hier!


DUBBELE WORKSHOP
INCLUSIEF WERVEN & INTERVIEWEN
* GEHELE
DAG – inclusief lunch

De gecombineerde workshops “Inclusief Werven” en “Inclusief Interviewen” bieden een integrale aanpak voor diversiteit en inclusie in personeelsselectie. Beginnend met inclusieve wervingstechnieken, leren deelnemers non-discriminerend taalgebruik en wettelijke naleving. Daarna verfijnt de sessie over interviewen de vaardigheden om objectief en respectvol talent te beoordelen. Deze compacte training is essentieel voor HR-professionals en managers die streven naar een inclusieve werkomgeving.
Voor meer informatie klik hier!


ENG – FREE LESSON PLAN DOWNLOAD
ages 9 – 12

In this lesson plan, we will explore what cultural competence means, why it is essential, and how children can develop cultural competence in their daily lives. Through engaging activities and discussions, children will learn about different cultures and develop skills to become culturally competent individuals.

COMING SOON

COMING SOON

NEDERLANDS

Wij bieden een verscheidenheid aan workshops, lesplannen en gidsen die zijn ontworpen om uw begrip van culturele competentie, bedrijfsadvisering, diversiteit, inclusie en leren te vergroten. Ons doel is u te voorzien van de instrumenten en middelen die u nodig hebt om het idee van culturele verschillen te overwinnen en het concept van culturele competentie, kennis, inclusie en een gevoel van saamhorigheid te omarmen.

Wij begrijpen dat culturele verschillen een uitdaging kunnen vormen, maar wij geloven dat deze verschillen moeten worden gevierd in plaats van gevreesd. Daarom bieden wij een breed scala aan workshops die gericht zijn op het vergroten van culturele competentie en bewustzijn. Onze workshops behandelen verschillende onderwerpen, zoals interculturele communicatie, culturele gevoeligheid en culturele intelligentie. Onze deskundige begeleiders bieden praktijkgerichte training die deelnemers aanmoedigt om na te denken over hun eigen culturele ervaringen en vooroordelen, wat leidt tot meer cultureel bewustzijn en begrip.

Onze lesplannen zijn ontworpen om docenten te helpen culturele competentie in hun onderwijspraktijk te integreren. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om leerlingen voor te bereiden op het leven en werken in een steeds diverser wordende wereld. Onze lesplannen bestrijken een breed scala aan onderwerpen, van ras en etniciteit tot geslacht en seksualiteit, en zijn geschikt voor alle niveaus. Onze materialen zijn ontworpen om aantrekkelijk, interactief en informatief te zijn, zodat leerlingen een diepgaand begrip krijgen van het belang van culturele competentie en inclusie.

We bieden ook gidsen voor bedrijfsleiders en organisaties die hun praktijken op het gebied van diversiteit en inclusie willen verbeteren. Onze gidsen behandelen een hele reeks onderwerpen, waaronder werving, behoud en promotiestrategieën voor ondervertegenwoordigde groepen, evenals opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers. Wij werken nauw samen met onze klanten om plannen op maat te ontwikkelen die passen bij hun unieke behoeften en doelstellingen, zodat zij over de instrumenten en middelen beschikken die zij nodig hebben om een werkelijk inclusieve werkplek te creëren.

Wij zetten ons in voor een wereld waarin iedereen zich gewaardeerd en opgenomen voelt. Onze workshops, lesplannen en gidsen zijn ontworpen om u te helpen culturele competentie en bewustzijn op te bouwen, wat leidt tot meer begrip en waardering voor culturele verschillen. Wij geloven dat we door culturele diversiteit te omarmen een meer harmonieuze en rechtvaardige wereld kunnen creëren. Sluit u aan bij onze missie om culturele competentie, inclusie en saamhorigheid te bevorderen.

ENGLISH

We offer a variety of workshops, lesson plans, and guides designed to enhance your understanding of cultural competence, business consultancy, diversity, inclusion, and learning. Our goal is to provide you with the tools and resources you need to overcome the idea of cultural differences and embrace the concept of cultural enhancement, knowledge, inclusion, and a sense of togetherness.

We understand that cultural differences can be challenging, but we believe that these differences should be celebrated rather than feared. That is why we offer a wide range of workshops that aim to increase cultural competence and awareness. Our workshops cover a variety of topics, including cross-cultural communication, cultural sensitivity, and cultural intelligence. Our expert facilitators provide hands-on training that encourages participants to reflect on their own cultural experiences and biases, leading to increased cultural awareness and understanding.

Our lesson plans are designed to help educators incorporate cultural competence into their teaching practices. We understand the importance of preparing students to live and work in an increasingly diverse world. Our lesson plans cover a wide range of topics, from race and ethnicity to gender and sexuality, and are suitable for all grade levels. Our materials are designed to be engaging, interactive, and informative, ensuring that students gain a deep understanding of the importance of cultural competence and inclusion.

We also offer guides for business leaders and organizations that are looking to improve their diversity and inclusion practices. Our guides cover a range of topics, including recruitment, retention, and promotion strategies for underrepresented groups, as well as training and development opportunities for employees. We work closely with our clients to develop customized plans that fit their unique needs and goals, ensuring that they have the tools and resources they need to create a truly inclusive workplace.

We are committed to creating a world where everyone feels valued and included. Our workshops, lesson plans, and guides are designed to help you build cultural competence and awareness, leading to increased understanding and appreciation of cultural differences. We believe that by embracing cultural diversity, we can create a more harmonious and equitable world. Join us in our mission to promote cultural competence, inclusion, and togetherness.