Privacy Polidy/Beleid

Dit is het privacy statement van BlueSky Art (hierna ook: “BSA”). Het privacy statement geldt voor alle producten en diensten die BSA aanbiedt, ook The Colorful Company / Het Kleurrijk Bedrijf.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is BlueSky Art, Steegoversloot 231, 3311 PN Dordrecht (KvK nummer 24393428).

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 2 oktober 2021.

​1. Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door BSA is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van BSA of een derde.

BSA is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

Bezoek aan een website van BSA
BSA biedt verschillende websites aan. Als u gebruikmaakt van websites van BSA, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Ook worden er op sommige websites tracking-cookies en scripts geplaatst door ons en door derden om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses en om uw surfgedrag te analyseren.

Op sommige websites van BSA wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. Ook derde partijen plaatsen cookies op onze websites. In het cookiebeleid van BSA , kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Deelname aan online acties en prijsvragen
BSA kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. BSA gebruikt de gegevens die BSA verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag. BSA kan de gegevens die u in dit kader verstrekt ook gebruiken om doelgericht te adverteren of u een aanbieding te doen, als u daarmee heeft ingestemd.

Gebruik van sociale media
BSA is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op deze sociale mediaplatformen.  BSA kan bijhouden hoe vaak een bepaald journalistiek artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van BSA om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

BSA kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Op deze manier kan BSA zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media.

​Contact opnemen
U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met ons. Als u contact opneemt met ons, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en slaan deze om u later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van BSA om haar dienstverlening te verbeteren.

Communicatie van BSA

BSA houdt u graag op de hoogte van nieuws, events. Dat doen we per social media zoals Facebook en Instagram.
Tevens wordt er nieuws vermeld op de BSA website.

Gegevensverstrekking
Voor het overige verstrekt BSA alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Beveiliging

BSA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten

Inzage en correctie
Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door WPG worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@blueskyart.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. BSA zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan BlueSky Art,  Steegoversloot 231, 3311 PN Dordrecht of per e-mail via info@blueskyart.nl.

Verwijdering
Als u wilt dat BSA uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@blueskyart.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door BSA worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

​Beperking verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die BSA verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door BSA, kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@blueskyart.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door BSA berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan BSA hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@blueskyart.nl;.

​Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht
Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door BSA, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. BSA stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt BSA rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

​Doorgiften naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen door BSA of door BSA ingeschakelde verwerkers worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

​Minderjarigen

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van BSA. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement en het cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. BSA raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de producten en diensten van BSA en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy statement en het cookiestatement.

Wijzigingen

BSA behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u o.v.v. “privacy” contact opnemen met:

BlueSky Art
Steegoversloot 231
3311 PN Dordrecht
The Netherlands
info@blueskyart.nl